Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas 2 kartus per metus – mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, vadovaujantis

UGDYMOSI PASIEKIMU VERTINIMO APRASAS   Pasiekimų aprašą sudaro 18 vaiko ugdymo(si) pasiekimų sričių:

 • kasdienio gyvenimo įgūdžiai;
 • fizinis aktyvumas;
 • emocijų suvokimas ir raiška;
 • savivoka ir savigarba,
 • savireguliacija ir savikontrolė;
 • santykiai su suaugusiaisiais;
 • santykiai su bendraamžiais;
 • sakytinė kalba;
 • rašytinė kalba;
 • aplinkos pažinimas;
 • skaičiavimas ir matavimas;
 • meninė raiška;
 • estetinis suvokimas;
 • iniciatyvumas ir atkaklumas;
 • tyrinėjimas;
 • problemų sprendimas;
 • kūrybiškumas;
 • mokėjimas mokytis.

Kiekvieno vaiko pasiekimai fiksuojami tam tikrais būdais ir panaudojami tolimesnio ugdymo proceso tobulinimui. Vertinimu pirmiausia siekiame įžvelgti tai, ką vaikas jau geba padaryti.

Kaip pažinti vaiko gebėjimus:

 • stebint vaiko elgesį žaidimų, įvairios veiklos, kasdienių situacijų metu;
 • diskutuojant, organizuojant pokalbius su vaiku, tėvais ar kitais ugdytojais;
 • analizuojant įvairią vertinimo informaciją (pavyzdžiui, užrašus, komentarus, dienoraščio įrašus, vertinimo aprašus ir aplankus, nuotraukas, vaizdajuostes ir kt.)

 

Stebėjimo metodo tvarkos aprašas

Atsisiųsti “pdf” formatu

Pakeistas Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas.

Nauja redakcija nuo 2016-09-01 Peržiūrėti dokumentą

To Top