Muzika


Muzika – svarbi ugdymo proceso dalis. Muzikinėje veikloje lavinama vaikų intonacija, formuojami įgūdžiai.

Papildomam muzikinių gebėjimų lavinimui, įstaigoje veikia muzikos būrelis.
Muzikos pedagogė metodininkė Eglė Starkevičienė organizuoja ir veda su vaikais šventinius renginius, vykdo projektinę veiklą, aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose muzikiniuose renginiuose.

  


   Logopedo veikla


Logopedė metodininkė  Jurga Legienė  dirba su  specialiųjų poreikių vaikais: įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus, kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams teikia pagalbą, konsultuoja bendro ugdymo pedagogus ir vaikų tėvus  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo vaikams  klausimais, rengia individualias arba adaptuotas bendrąsias ugdymo programas.

    


   Socialinio pedagogo veikla

 

Socialinė pedagogė Sandra Taraškevičienė padeda vaikams geriau adaptuotis įstaigoje. Dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ir teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Socialinio pedagogo tikslas - organizuoti ankstyvąją prevenciją, ugdytiniams teikti socialinę pagalbą, ugdyti socialinius gebėjimus. Taip pat teikti pagalbą ugdytiniams, siekiant racionaliau išnaudoti lopšelio – darželio teikiamas galimybes lavintis, mokytis tampant savarankiškais, pilietiškais bei dorais asmenimis.


Socialinio pedagogo funkcijos
Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
  • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
  • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
  • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
  • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
  • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
  • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
  • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
  • Socialinio ugdymo.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

2018-2019 m.m.

Savaitės dienos

Darbo laikas

Kontaktinės

valandos

 Pietų pertraukos laikas

Pirmadienis

7.30 -15.12

7.30-11.06

11.06-11.36

Antradienis

7.30 -15.12

7.30-11.06

11.06-11.36

Trečiadienis

7.30 -15.12

7.30-11.06

11.06-11.36

Ketvirtadienis

7.30 -15.12

7.30-11.06

11.06-11.36

Penktadienis

7.30 -15.12

7.30-11.06

11.06-11.36

Šeštadienis

Poilsio diena

Poilsio diena

Poilsio diena

Sekmadienis

Poilsio diena

Poilsio diena

Poilsio diena