Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Meninio ugdymo mokytojos (Muzika) veikla

Muzika – svarbi ugdymo proceso dalis. Muzikinėje veikloje lavinama vaikų intonacija, formuojami įgūdžiai.

Papildomam muzikinių gebėjimų lavinimui, įstaigoje veikia muzikos būrelis.

Muzikos mokytoja metodininkė Eglė Starkevičienė organizuoja ir veda su vaikais šventinius renginius, vykdo projektinę veiklą, aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose muzikiniuose renginiuose.

DARBO LAIKAS

2023 – 2024 m.m.


Logopedo veikla

Lopšelyje-darželyje vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia logopedės Laura Dirsė ir Renata Ginkuvienė. Prioritetinis teikiamų logopedinių paslaugų tikslas yra užtikrinti savalaikę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų.

Logopedės teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų*:

 • visapusiškai tiria darželinukų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį;
 • veda logopedines pratybas, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus;
 • kviečia tėvus (globėjus) įsijungti į korekcinį procesą – supažindina su vaikų pasiekimais, teikia metodines konsultacijas darbui namuose;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, konsultuoja auklėtojas, kurių grupėse ugdosi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

*Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisija po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).


 

Darželio psichologas:

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

Į darželio psichologą galite kreiptis:

 • Kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio;
  –  Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena;
  –    Kada manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų;
  –    Kuomet darželyje kyla adaptacijos sunkumų;
  –    Vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius;
  –    Kitų klausimų, susijusių su vaiko psichologine sveikata.

Psichologės Viktorijos Laurinaitės  darbo grafikas

Viktorija

Laurinaitė

DIENOS
I II III IV V
Kontaktinės valandos 8.00-13.00 8.00-13.00
Nekontaktinės

valandos

13.00-17.30 13.00-17.30
Pietų pertrauka 12.00-12.30 12.00-12.30

 Socialinio pedagogo veikla

Socialinė pedagogė  Lina Tumosienė padeda vaikams geriau adaptuotis įstaigoje. Dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ir teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Socialinio pedagogo tikslas – organizuoti ankstyvąją prevenciją, ugdytiniams teikti socialinę pagalbą, ugdyti socialinius gebėjimus. Taip pat teikti pagalbą ugdytiniams, siekiant racionaliau išnaudoti lopšelio – darželio teikiamas galimybes lavintis, mokytis tampant savarankiškais, pilietiškais bei dorais asmenimis.

Socialinio pedagogo funkcijos
Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

Meninio ugdymo mokytojos (Dailė) veikla

Meninio ugdymo mokytojas Gytis Dyglys supažindina vaikus su įvairesnėmis dailės priemonėmis,  ugdytiniai drąsiai eksperimentuoja tapybos, grafikos ir kitomis dailės priemonėmis.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai piešia dėl patirties, tyrinėjimo, eksperimentavimo. Dailės proceso metu jie išgyvena kūrybingumą, paslaptį, džiugesį, sėkmes ir nesėkmes. Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje formuojami patys elementariausi dailės mokėjimai ir įgūdžiai. Vaikų gebėjimas stebėti ir analizuoti vaizduojamą dalyką ugdomas palaipsniui. Šiuolaikinė pedagogika linkusi laikytis nuomonės, kad vaiko kūrybinė raiška negali ir neturi būti kaip nors reguliuojama.

DARBO LAIKAS

2023 – 2024 m.m.


Neformaliojo ugdymo mokytoja (Kūno kultūra)

Neformaliojo ugdymo mokytoja Viktorija Vasaitienė yra Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos narė.

Veda mankštas, organizuoja sporto šventes ir pramogas, integruotus ir netradicinius kūno kultūros užsiėmimus, kurie ugdo vaiką visapusiškai; dirba individualiai su vaikais, turinčiais judesio ir padėties sutrikimų; su ugdytiniais dalyvauja  lopšelio-darželio, miesto ir Respublikos organizuojamuose renginiuose, projektuose.

Didelį dėmesį skiria:

 • sveikatos saugojimo, plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;
 • pedagogų, tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais;
 • komunikacinės, socialinės, pažintinės kompetencijos ugdymui(si).

DARBO LAIKAS

2023 – 2024 m.m.

To Top