Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą

 

Lopšelio-darželio  ugdymo programos grindžiamos Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Kauno miesto  savivaldybės strateginiu planu bei lopšelio-darželio  „Pasaka“ strateginio plano nuostatomis. Svarbi nuostata  tenkinti vaikų poreikius, pomėgius, amžiaus bei  (individualias galias, tėvų pageidavimus, ugdyti  vaiko  pagarbą  tėvams, savo  kultūriniam  identitetui, gimtajai kalbai ir vertybėms,  gamtosauginį  jausmą. Ugdymo programos orientuotos į vaiko saugumo, aktyvumo, saviraiškos, savarankiškumo, iniciatyvumo, kūrybiškumo skatinimą bei  sveikatos saugojimą  ir  stiprinimą.  Puoselėjamas  ir  skatinamas vaiko gebėjimas  nuoširdžiai  bendrauti,  kurti, eksperimentuoti.

Prioritetinės veiklos kryptys: kiekvieno vaiko individuali pažanga ir pasiekimai.

Į  bendrojo  ugdymo  grupes  integruoti  kalbos  ir  komunikacijos  bei  judesio  ir  kūno  padėties  sutrikimų  turintys  vaikai.  Specialiųjų   poreikių  vaikams teikiamos logopedo  socialinio pedagogo, psichologo paslaugos. Vaikai ir jų tėvai konsultuojami individualiai bei organizuojami grupiniai užsiėmimai. Socialinio pedagogo paslaugos teikiamos vaikams, turintiems menkus socialinius įgūdžius. nuo 2016 m. lapkričio mėn. įstaiga įgyvendina socialinio emocinio ugdymo programą LIONS QUEST – „Laikas kartu“.

Į ugdomąjį procesą integruojamos socialinio emocinio ugdymo programos; Lions Quest „Laikas kartu“ . Zipio draugai, „Kimochi“. Didelis dėmesys skiriamas vaiko emociniam saugumui užtikrinti.

Tyrinėjimai ir eksperimentai yra kasdieninės veiklos dalis, vykdomas aktyvus patyriminis ugdymas įstaigoje ir už jos ribų. Ugdytiniams sudarytos sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančius neformalaus ugdymo būrelius: krepšinio, rytų kovos menų, keramikos, šokių, dainavimo, anglų kalbos, Robotikos akademijos būrelis, Vaikų jaunimo teatro studija, 2019 metais pradėjo veiklą vykdyti Jaunojo mokslininko laboratorija.

 

Vyksta edukaciniai užsiėmimai neformalioje aplinkoje: Jaunųjų gamtininkų stotyje, Botanikos sode, Sporto muziejuje, Rumšiškių liaudies buities muziejuje, Saugaus eismo mokykloje, Jaunųjų mokslininkų laboratorijoje, Aviacijos muziejuje, Gaisrinės stotyje, Vaikų jaunimo teatre, Raudondvario dvare, Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Ugdymas grįstas projektinių veiklų metodu. Kiekvienais metais vykdoma projektinė veikla sukviečianti šalies ir miesto ugdymo įstaigas įsitraukti į veiklas.

To Top