Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (Kauno miesto savivaldybės tarybos2023 m. vasario 7 d.sprendimo Nr. T-32 redakcija)

 

 

___________________________

 Nuo 2023-09-01 keičiasi mokesčio tvarka- didėja mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės 1  Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Mokesčio tvarka 2023-09-01

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T – 454 “DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO” 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. T-586
 
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T – 454 “DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO”
DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

2016-04-01

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės mokyklose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams ir kitais teisės aktais.

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

3.1. atlyginimas už maitinimą — išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas;

3.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą — edukacinių erdvių įrengimui, bendro naudojimo ugdymo priemonėms, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

  1. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos dydžio atlyginimą už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.
6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka    0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 

  1. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

7. Atlyginimo nemoka tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu. Atsakingas mokyklos darbuotojas kartą per ketvirtį vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną. Nustačiusi neatitikimų tarp Socialinės paramos skyriaus ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, mokykla, atsižvelgdama į Socialinės paramos kyriaus pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos nutraukimo.

8. Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:
8.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;
8.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
8.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio—rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
8.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;
8.5. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
8.6. jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas;
8.7. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;
8.8. kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;
8.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.
9. Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 procentų, jeigu:
9.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
9.2. tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
9.3. ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

9.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;
9.5. vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, kompleksiniai sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;
9.7. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi pagal nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.

10. Tėvams (globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.
11. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms iki einamojo mėnesio 20d.. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.
12. Tėvams (globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, atlyginimas atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
13. Atlyginimas gali būti mokamas kaip nepinigine forma teikiama socialinė pašalpa ar išmoka vaikui Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

IV. ATLYGINIMO MOKĖJIMAS

14.Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
15. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.
16. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).
17. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

V. ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

18. Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšų panaudojimo klausimą svarsto mokyklos taryba. Gavus mokyklos tarybos pritarimą, lėšos panaudojamos mokyklos direktoriaus sprendimu.

19. Mokyklos direktorius kartą per ketvirtį atsiskaito tėvams (globėjams) apie gautas atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą. Ataskaitose nurodoma išlaidų suma ir paskirtis. Ataskaitos pateikiamos mokyklos tarybos posėdžiuose, raštu paskelbiamos kiekvienos grupės erdvėje, taip pat paskelbiamos mokyklos interneto svetainėje.

 

 MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO  TVARKA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį uţ kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai –0,48 Eur , pietūs –0,85 Eur , priešpiečiai arba pavakariai –0,25 Eur, vakarienė –0,48 Eur , naktipiečiai –0,2 Eur.

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai –0,52 Eur, pietūs –0,98 Eur , priešpiečiai arba pavakariai –0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur , naktipiečiai –0,2 Eur

2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui:

3.1. ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5–4 valandas;

3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur  mokestį už kiekvienus pietus.

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

To Top