1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853)
  2. Valstybinė švietimo 2013-2022 strategija
  3. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (2014M. BIRŽELIO 12 D. Nr. V-683)
  4. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” PAKEITIMO (2016M. SAUSIO 26 D. Nr. V-93)
  5. Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 M. BIRŽELIO 22 D. Nr. B1-610)
  6. Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 M. LAPKRIČIO 11 D. Nr. V-964)
  7. MAITINIMO ORGANIZAVIMO LOPŠELYJE – DARŽELYJE “PASAKA” TVARKOS APRAŠAS  Parsisiųsti MS Word programa
  8. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo
  9. KAUNO MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
  10. KAUNO MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

To Top