Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausia  Lopšelio-darželio  „Pasaka“  savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams ir vietos bendruomenei.
Mokyklos tarybos pirmininkas – Sandra Muliuolienė

Mokyklos tarybos sekretorius – Gytis Dyglys

Nariai:  Danutė Venckienė, Dalia Šeškuvienė, Gražina Garmuvienė, Vaida Baltrušaitienė, Simona Vidugirienė.

Įstaigos tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio-darželio  „Pasaka“ veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką. 
 • Pritaria lopšelio-darželio „Pasaka“ metinei programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.  
 • Inicijuoja lopšelio-darželio ‚Pasaka“ bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia  bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja įstaigos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio „Pasaka“  darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo, globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektualinius išteklius.
 • Analizuoja lopšelio-darželio „Pasaka“ ūkinę, finansinę veiklą.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio „Pasaka“ sąskaitą galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą bei panaudojimą. 

   

   

   

   


MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Pasaka“ savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos pirmininkas – Gendrutė Lazdinienė

Mokytojų tarybos sekretorius – Audronė Klevienė

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja lopšelio-darželio „Pasaka“ kaitos procesus.
 • Formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius.
 • Svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, analizuoja ugdymo rezultatus.
 • Analizuoja, kaip lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo veiklos ir ugdymo programas. 

   

   

   

   


METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Pirmininkas: Lina Tumosienė

Sekretorius: Rūta Česonienė

Nariai: Vilma Kuzminskienė, Sandra Muliuolienė

Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
 • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą.
 • Inicijuoja ir organizuoja gerosios darbo patirties sklaidą lopšelyje-darželyje „Pasaka“, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 • Tiria ir analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno lopšelio – darželio “Pasaka” vaiko gerovės komisija veikia pagal įgaliojimus, nustatytus Švietimo ir mokslo ministro Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė: Lina Tumosienė

Pavaduotoja: Laura Dirsė

Sekretorė: Rima Stanulionienė

Nariai: Viktorija Vasaitienė, Monika Mootužė, Sandra Muliuolienė, Kristina Eigirdienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJOS 2021

 

 

 

 

 

 

To Top