Įstaigos ugdymo aplinką sudaro teigiamas vaiko emocijas skatinantis mikroklimatas, kurį lemia pedagogų, vaikų ir tėvų bendradarbiavimas.  Svarbus šeimos  vaidmuo numatant  ugdymo prioritetus, kuriant ugdymo aplinką, planuojant ir dalyvaujant ugdymo procese.
Užtikrinamas fizinis, psichologinis vaikų saugumas, palanki socialinė aplinka. Kiekvienas vaikas jaučia suaugusiųjų dėmesį ir paramą. Ugdomi demokratiški tarpusavio santykiai, pagarbos vienas kitam jausmas, žadinamas noras vienas kitam padėti.  Pedagogai padeda vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje, išbandyti naujus pažinimo ir veiklos būdus. 

Grupių ugdymo(-osi) aplinka suskirstyta į atskiras erdves-ugdymosi centrus.  Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse įrengti  judėjimo, ramybės, kūrybos ir vaidybos  centrai.

Darželio grupėse – kalbos ir komunikacijos, gamtos pažinimo, tyrinėjimo, judėjimo, vaidybos, matematikos-konstravimo, dailės, muzikos centrai.  Įrengti  lėlių, šešėlių, stalo, paveikslėlių teatrai, įsigyti draminės, fantastinės vaidybos atributai.  Vaidybą pedagogės integruoja į kitas veiklas, todėl vaidybinė aplinka skatina visų vaiko kompetencijų plėtrą.
Ugdymo centrai papildomi naujomis priemonėmis visuminiam vaikų ugdymui(-uisi).  Siekiama, kad ugdymo priemonių kiekis ir kokybė tenkintų vaikų poreikius, skatintų kūrybinį aktyvumą bei ugdymosi pasiekimų pažangą.
Vaikai skatinami būti aktyviais aplinkos kūrėjais, gebančiais grupės erdvę keisti, pritaikyti savo sumanymų įgyvendinimui.

Grupėse pedagogai padeda vaikui išbandyti naujus pažinimo ir veiklos būdus, IT taikymas: kompiuteriniai žaidimai, praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, fotografavimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas.

Pedagogo vaidmuo – būti ugdymo proceso koordinatoriumi, sukurti motyvuojančią, vaikų iniciatyvumą ir aktyvumą skatinančią aplinką.